WARION Kurier - Strona Główna
WARION Kurier

 • Informacja o ciasteczkach
  • Serwis internetowy kurier.warion.pl korzysta z ciasteczka tymczasowego o nazwie licznikWARION. Służy ono do prawidłowego działania licznika, który znajduje się w dolnej części strony. Ciasteczko "ginie" po zamknięciu przeglądarki. Zablokowanie ciasteczek na tej stronie spowoduje, że licznik nie zareaguje na Państwa odwiedziny. Więcej informacji o ciasteczkach >>
WARION Kurier > Regulamin usług


 1. Regulamin określa zasady współpracy pomiędzy firmą WARION, zwaną dalej ZLECENIOBIORCĄ, a klientem zwanym dalej ZLECENIODAWCĄ, w zakresie wykonywania usług transportowych i pocztowych.
 2. Zakres bezpośredniej działalności ZLECENIOBIORCY obejmuje Warszawę i jej okolice. Przesyłki krajowe i zagraniczne realizowane są za pomocą podwykonawcy ZLECENIOBIORCY - np. firmy UPS.
 3. ZLECENIODAWCA zleca ZLECENIOBIORCY w formie zamówienia na piśmie, zlecenia telefonicznego lub zamówienia poprzez witrynę internetową usługę odbioru i dostarczenia przesyłki pomiędzy określonymi adresami w obszarze działania ZLECENIOBIORCY.
 4. Prawnym dokumentem zawarcia umowy przewozu jest podpisanie listu przewozowego przez ZLECENIODAWCĘ.
 5. ZLECENIOBIORCA może odmówić wykonania usługi jeżeli stwierdzi brak możliwości jej wykonania.
 6. Obowiązkiem ZLECENIODAWCY jest prawidłowe, jednoznaczne oznakowanie na przesyłce adresata i nadawcy oraz wagi przesyłki.
 7. Nadawca jest zobowiązany przekazać przesyłkę właściwie zapakowaną, w stanie umożliwiającym jej prawidłowy przewóz. Opakowanie przesyłki powinno być starannie zamknięte uniemożliwiając dostęp do zawartości jak również odpowiednio wytrzymałe stosownie do wagi i zawartości przesyłki, posiadać właściwe zabezpieczenia wewnętrzne uniemożliwiające przesuwanie się zawartości w trakcie procesu przewozu, posiadać oznaczenia o niestandardowym charakterze zawartości np. uwaga szkło; góra/dół.
 8. ZLECENIOBIORCA może odmówić przyjęcia przesyłki do przewozu stwierdzając niewystarczające zabezpieczenie zawartości przesyłki.
 9. Zgodnie z Prawem Pocztowym Art. 36 ust. 1, w przypadku uzasadnionego podejrzenia, że przemieszczanie przesyłki może spowodować uszkodzenie innych przesyłek lub mienia ZLECENIOBIORCY, ZLECENIOBIORCA może zażądać jej otwarcia w obecności nadawcy i sprawdzenia poprawności zapakowania jak i zgodności z opisem zawartości na liście przewozowym.
 10. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że przesyłka stanowi przedmiot przestępstwa lub jej zawartość stanowi zagrożenie dla ludzi lub środowiska, zgodnie z Prawem Pocztowym Art. 36 ust. 2, ZLECENIOBIORCA zobowiązany jest do powiadomienia niezwłocznie właściwych służb oraz zatrzymuje i zabezpiecza przesyłkę do momentu oględzin przez te służby.
 11. Dowodem dostarczenia przesyłki jest potwierdzenie przez odbiorcę na liście przewozowym daty i godziny jej odbioru uwiarygodnione podpisem osoby odbierającej przesyłkę.
 12. Z chwilą doręczenia przesyłki wszelkie ryzyka związane z uszkodzeniem przesyłki przechodzą na odbiorcę. Odbiorca ma prawo zgłosić ZLECENIOBIORCY w terminie 7 dni od doręczenia przesyłki roszczenie z tytułu niewidocznych ubytków lub uszkodzeń.
 13. Odmowa przyjęcia przesyłki przez odbiorcę lub niezastanie go rodzi te same skutki finansowe jak jej dostarczenie.
 14. W przypadku niezastania odbiorcy ZLECENIOBIORCA pozostawia awizo w celu ustalenia ponownego terminu doręczenia. Okres przetrzymywania przesyłki awizowanej to 7 dni. Po upływie tego terminu przesyłka zostaje zwrócona nadawcy / ZLECENIODAWCY na koszt ZLECENIODAWCY.
 15. ZLECENIOBIORCA gwarantuje dostarczenie przesyłki miejskiej standardowej na terenie administracyjnym Warszawy z wyłączeniem dzielnicy Warszawa Wesoła w czasie 2 godzin od momentu odebrania od nadawcy.
 16. ZLECENIOBIORCA gwarantuje dostarczenie przesyłki krajowej następnego dnia roboczego do godziny 18.00.
 17. ZLECENIOBIORCA gwarantuje dostarczenie przesyłek międzynarodowych zgodnie z tabelą doręczeń podwykonawcy ZLECENIOBIORCY - np. firmy UPS. Tabela doręczeń nie dotyczy przesyłek celnych wymagających indywidualnych odpraw celnych, wysp, półwyspów, dostaw wymagających przepraw promem.
 18. Gwarancje dotyczące terminu dostarczenia przesyłek mogą być ustalane odmiennie od zasad ogólnych na podstawie indywidualnej umowy między ZLECENIODAWCĄ i ZLECENIOBIORCĄ.
 19. Za nienależycie wykonaną usługę uznaje się:
  1. Ubytek zawartości przesyłki
  2. Uszkodzenie przesyłki
  3. Niewywiązanie się z terminu doręczenia zgodnie z pkt. 15, 16, 17 i 18.
 20. Utrata przesyłki jest traktowana jako usługa niewykonana.
 21. Przesyłkę uznaje się za utraconą w przypadku niedoręczenia w terminie 10 dni roboczych od upływu gwarantowanego terminu doręczenia.
 22. Niewywiązanie się ZLECENIOBIORCY z gwarancji z pkt. 15, 16 i 17 powstałe wyłącznie z winy błędów serwisowych powoduje wykonanie usługi nieodpłatnie.
 23. Niewywiązanie się ZLECENIOBIORCY z gwarancji z pkt. 19 powstałe wyłącznie z winy błędów serwisowych powoduje powstanie obowiązku zmniejszenia opłaty za usługę o 50%.
 24. Odpowiedzialność ZLECENIOBIORCY ograniczona jest wyłącznie do odpowiedzialności za utratę, ubytek, uszkodzenie przesyłki, przy czym odszkodowanie nie może przewyższać 100 złotych (stu złotych). Przesyłka o wyższej wartości jest uznawana jako przesyłka wartościowa.
 25. Przesyłka wartościowa podlega odrębnemu ubezpieczeniu za co ZLECENIOBIORCA pobiera opłatę.
 26. Za zagubienie, ubytek, uszkodzenie przesyłki wartościowej odpowiada i wypłaca ewentualne odszkodowanie ubezpieczyciel na mocy umowy ze ZLECENIOBIORCĄ.
 27. ZLECENIOBIORCA nie ponosi odpowiedzialności za szkody pośrednie i utracone korzyści wynikłe na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania usług, zarówno w stosunku do ZLECENIODAWCY jak i osób trzecich.
 28. ZLECENIOBIORCY nie wolno przewozić przesyłek takich jak:
  1. Materiały żrące i radioaktywne
  2. Materiały wybuchowe
  3. Narkotyki
  4. Zwłoki ludzkie i zwierzęce
 29. ZLECENIOBIORCA nie przewozi przesyłek niezgodnych z listem przewozowym.
 30. Wszelkie reklamacje ZLECENIODAWCA zgłasza na piśmie w terminie 30 dni od zawarcia umowy przewozu. Zgłoszenie reklamacji nie wstrzymuje terminu zapłaty za wykonane usługi.
 31. Reklamacja powinna zawierać:
  1. Pismo reklamacyjne z odpowiednim uzasadnieniem
  2. Nazwę oraz adres reklamującego
  3. Potwierdzenie zawarcia umowy przewozu - list przewozowy
  4. Udokumentowaną kwotę roszczenia
  5. Dowód zapłaty wszelkich należności w stosunku do ZLECENIOBIORCY
 32. W przypadku zgłoszenia reklamacji niekompletnej ZLECENIOBIORCA zobowiązany jest do wezwania reklamującego do uzupełnienia brakujących dokumentów w terminie 7 dni. Reklamujący zobowiązany jest do uzupełnienia brakujących dokumentów w terminie 14 dni.
 33. Termin wyjaśnienia reklamacji nie może przekroczyć 30 dni od dnia zgłoszenia prawidłowej i kompletnej reklamacji.
 34. ZLECENIODAWCA może skorzystać z postępowania mediacyjnego prowadzonego przez Prezesa UKE oraz Polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy Prezesie UKE.